باکتری شناسی (جلسه سیزدهم)

استاد : دکتر رحیمی
شناسه کالا در انبار: 2072
6,000 تومان

ورودی پزشکی بهمن 97

دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران 

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

باکتری شناسی(جلسه اول)

استاد: دکتر رحیمی
4,000 تومان

پاتولوژی عمومی(مبحث آزار)

استاد: دکتر حسینی
6,000 تومان

پاتولوژی عمومی (مبحث تغذیه)

استاد: دکتر حسینی
2,800 تومان

پاتولوژی عمومی( مبحث آماس و ترمیم)

استاد: دکتر شفیعی
6,800 تومان