باکتری شناسی(جلسه اول)

استاد: دکتر رحیمی
شناسه کالا در انبار: 2024
4,000 تومان

ورودی پزشکی بهمن 97

دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

پاتولوژی عمومی(مبحث آزار)

استاد: دکتر حسینی
6,000 تومان

پاتولوژی عمومی (مبحث تغذیه)

استاد: دکتر حسینی
2,800 تومان

پاتولوژی عمومی( مبحث آماس و ترمیم)

استاد: دکتر شفیعی
6,800 تومان

پاتولوژی عمومی(مبحث همودینامیک)

(جلسات 8تا10) استاد: دکتر مظفری
7,600 تومان