شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

ترم سه

تصویر  اناتومی لگن وکلیه

اناتومی لگن وکلیه

24,000 تومان

اساتید: دکتر عزیزی و دکتر داوودی ، توشته شده توسط مهر99

تصویر  بافت شناسی غدد درون ریز

بافت شناسی غدد درون ریز

7,000 تومان

استاد : دکتر داودی ، توشته شده توسط مهر97

تصویر  بافت شناسی کلیه

بافت شناسی کلیه

13,000 تومان

اساتید: دکتر عزیزی و دکتر داوودی ، توشته شده توسط مهر99

تصویر  بیوشیمی غدد

بیوشیمی غدد

22,000 تومان

استاد : رضا محمدی ، توشته شده توسط مهر99

تصویر  جنین شناسی کلیه

جنین شناسی کلیه

13,000 تومان

اساتید : دکتر عزیزی و دکتر داوودی ، توشته شده توسط مهر99

تصویر  فیزیولوژی  گوارش

فیزیولوژی گوارش

23,000 تومان

استاد : دکتر قربانی ، توشته شده توسط مهر99 ، سوال دار

تصویر  فیزیولوژی  کتیه

فیزیولوژی کتیه

22,000 تومان

استاد : خاکپور ، توشته شده توسط مهر97

تصویر  اناتومی دستگاه گوارش

اناتومی دستگاه گوارش

75,000 تومان

اساتید: دکتر شریفی و دکتر موثقی، توشته شده توسط مهر 99،نمونه سوال دارد 99

تصویر  بافت شناسی دستگاه گوارش

بافت شناسی دستگاه گوارش

37,000 تومان

استاد : دکتر داوودی ، توشته شده توسط مهر 99، نمونه سوال دارد مهر 99

تصویر  جنین شناسی گوارشی

جنین شناسی گوارشی

17,000 تومان

استاد : دکتر موثقی، توشته شده توسط مهر 97