مقدمات بیماری های اعصاب (جلسه یک تا سه)

اساتید: دکتر پشم فروش ، دکتر جبه داری ، دکتر دارابی
شناسه کالا در انبار: 2058
5,200 تومان

ورودی پزشکی 97

دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

مقدمات بیماری های اعصاب (جلسه چهار و پنج)

اساتید: دکتر پشم فروش ، دکتر جبه داری ، دکتر دارابی
2,800 تومان

پاتولوژی عمومی (مبحث تغذیه)

استاد: دکتر حسینی
2,800 تومان

پاتولوژی عمومی (مبحث ایمنی)

جلسات10تا13 استاد: دکتر فرجاد آزاد
11,200 تومان

پاتولوژی عمومی (مبحث ژنتیک)

دکتر ساعتیان
8,400 تومان